ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.
„МАРКЕТИНГ-Б“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: „МАРКЕТИНГ-Б“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: София 1504, район Оборище, бул. Янко Сакъзов No 32

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: „МАРКЕТИНГ-Б“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: София 1504, район Оборище, бул. Янко Сакъзов No 32
Телефон: (02) 943 9030
E-mail: office@marketing-v.com

Цели на обработването, за което са предназначени личните данни

„МАРКЕТИНГ-Б“ ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на сключени договори.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: 02 9153 518
Web site: www.cpdp.bg
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Принципи при обработката, събирането и съхраняването на лични данни

1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2. ограничение на целите – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
3. свеждане на данните до минимум – събират се само лични данни, ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
4. точност – личните данни се събират в актуален вид и своевременно се изтриват/коригират неточни лични данни;
5. ограничение на съхранението – личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на физическите лица, чиито данни се обработват;
6. цялостност и поверителност - личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки;
7. отчетност – отговорност и доказване спазването на принципите и Регламента;

Права на субекта на лични данни

1. Право на достъп на субекта до собствените си данни;
2. Право на коригиране (ако данните са неточни);
3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
4. Право на ограничаване на обработването;
5. Право на преносимост на данните между отделни администратори;
6. Право на възражение;
7. Право на защита по съдебен или административен ред при нарушаване на правата;
Имате право на информираност - достъп до своите лични данни, като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като „МАРКЕТИНГ-Б“ЕООД може да наложи разумна такса, в случай на явно неоснователни (поради повторяемост) или прекомерни искания, или да откаже да предприеме действия по тях.

Правно основание за обработването

Стоките и услугите, които предлагаме, изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде изпълнен съответния договор, обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. „МАРКЕТИНГ-Б“ЕООД събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:
• субектът на данните е дал съгласие;
• обработването е необходимо за изпълнението на договор;
• обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
• обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
• обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия;
• обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете;

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от стоки и услуги, които „МАРКЕТИНГ-Б“ ЕООД предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната. „МАРКЕТИНГ-Б“ ЕООД съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

„МАРКЕТИНГ-Б“ ЕООД предоставя лични данни на категории лица извън организацията само съгласно нормативната уредба.

Други

„МАРКЕТИНГ-Б“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица, без наличие на нормативни основания.